Algemene Voorwaarden

01. DEFINITIES

1.1 Pen to Paper, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 67859070, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Pen to Paper.
1.2 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
1.3 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Pen to Paper zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

02. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens Pen to Paper waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

03. OFFERTES EN AANBOD

3.1 Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
3.2 Pen to Paper kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

04. TARIEVEN EN BETALINGEN

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2 Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst, danwel een geschat aantal uren x uurtarief vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en verzendkosten, worden apart vermeld.
4.3 Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet alles van de offerte geheel wordt afgenomen danwel doorlopen. Pen to Paper komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Tevens kan zij in fasen factureren en is zij gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de volgende betaling is voltooid. Pas na aanbetaling zal worden gestart met het ontwerpen. Drukwerk zal nimmer worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.
4.4 In geval er geen vast tarief is afgesproken wordt vooraf een schatting van het benodigde aantal uren gemaakt. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd. Bij verwacht overwerk wordt de klant tijdig ingelicht.
4.5 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Pen to Paper heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Pen to Paper heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
4.6 Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. Facturen dienen te allen tijde voldaan te zijn voor oplevering van de ontwerpen, danwel verzending van de producten.
4.7 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.8 Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
4.9 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Pen to Paper op de klant onmiddellijk opeisbaar.

05. INFORMATIEVERSTREKKING KLANT

5.1 Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Pen to Paper.
5.2 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Pen to Paper zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
5.3 Klant vrijwaart Pen to Paper voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
5.4 Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

06. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Pen to Paper voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
6.2 Doordat enkele diensten van Pen to Paper online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
6.3 Voor ontwerpen naar een eventuele drukken kunnen worden gestuurd, is te allen tijde schriftelijke goedkeuring van het definitieve ontwerp vereist.

07. WIJZIGING EN ANNULERING

7.1 In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Pen to Paper de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Pen to Paper maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een dienst kenbaar aan klant.
7.2 Pen to Paper behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door Pen to Paper wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging zich kosteloos in te schrijven voor een workshop een later moment of de workshop te annuleren. In geval van annulering zal Pen to 7.1 Paper het betaalde bedrag retourneren aan klant.
7.3 Deelname aan een workshop kan worden overgedragen aan een ander persoon, mits dit aan Pen to Paper kenbaar wordt gemaakt. Het aankoopbedrag zal niet worden geretourneerd bij verhindering.
7.4 Ontbinding van de overeenkomst tot een ontwerp dient schriftelijk plaats te vinden. Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden, is Pen to Paper in geen geval gehouden de aanbetaling te retourneren. Bij ontbinding van de overeenkomst is klant gehouden de tot dan toe uitgevoerde taken te vergoeden. Bij annulering tussen 5 en 3 weken wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Annulering binnen 3 weken resulteert in volledige betaling.

08. OVERMACHT

8.1 In geval van overmacht is Pen to Paper gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zij redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
8.2 Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Pen to Paper jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, en er geen vervanging mogelijk is door Pen to Paper, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten worden direct opeisbaar.

09. AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

9.1 Pen to Paper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
9.2 Pen to Paper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
9.3 Pen to Paper is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende dienstverlening op locatie
9.4 Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.
9.5 Pen to Paper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd. Een gedrukte proefdruk is tevens geen garantie voor de kleurechtheid in de definitieve versie en dient slechts ter indicatie.
9.6 Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een workshop.
9.7 In het geval dat Pen to Paper een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Pen to Paper aan klant in rekening is gebracht.
9.8 Klant vrijwaart Pen to Paper tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Pen to Paper aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Pen to Paper. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. Klant ontvangt geen originele werkbestanden.
10.2 Klant komt een publicatierecht toe na volledige betaling. Klant is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
10.3 Klant is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.
10.4 Elke handeling in strijd met het in lid 1, 2, of 3 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
10.5 Bij inbreuk komt Pen to Paper een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
10.6 Naamsvermelding bij publicatie op de website is vereist, tenzij anders overeengekomen.
10.7 Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Pen to Paper toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
10.8 Pen to Paper verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de inhoud van een workshop te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
10.9 Het is klant niet toegestaan beeld- en/of geluidopnames te maken tijdens een workshop.

11. BIJZONDERE BEPALINGEN

11.1 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
11.2 Met de hand geschreven danwel gekalligrafeerd werk is handwerk, waardoor nooit ieder woord precies hetzelfde zal zijn. Pen to Paper is niet aansprakelijk voor afwijkende resultaten.
11.3 Gekalligrafeerde adressering op enveloppen kan resulteren in een zeer kleine kans dat deze niet bezorgd kunnen worden. Dit komt voor risico van de klant.
11.4 Pen to Paper zal geen adresserings- of spellingscorrecties maken. Adressen worden exact overgenomen zoals opgegeven.
11.5 Klant accepteert uitdrukkelijk de volgende eigenschappen van drukwerk, welke daarmee geen reden kunnen zijn voor afkeuring:
in de loop der tijd kan verkleuring van inkt en papier
optreden
binnen een drukgang kunnen kleurverschillen
ontstaan
bij handgemaakte producten kan er minimaal verschil
optreden in formaat en kleur.

12. LEVERING

12.1 Pen to Paper spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte levertijd in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen. Geen tijdige reacties of aanvullende revisies kunnen een vertraging opleveren.
12.2 Ontwerpen worden aangeleverd met meerdere voorstellen, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vinden eventuele revisierondes plaats. Aangepaste wensen van klant, of revisies die buiten de afgesproken rondes vallen, kunnen een meerprijs opleveren.
12.3 Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Pen to Paper is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
12.4 Indien de bestelling is aangeboden bij de klant, maar retour komt, is Pen to Paper gerechtigd nogmaals verzendkosten in rekening te brengen.

13. HERROEPING

13.1 De klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de overeenkomst bij fysieke producten te ontbinden. Pen to Paper heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
13.2 De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.
13.3 De bedenktijd geldt niet voor de aanschaf van op maat gemaakte producten.

14. VERPLICHTINGEN KLANT EN DIENSTVERLENER BIJ HERROEPING

14.1 De klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
14.2 Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
14.3 Pen to Paper stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
Pen to Paper vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

15. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

15.1 De klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan Pen to Paper dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
15.2 Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.
15.3 De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
15.4 De kosten van het terugzenden van het product komt voor rekening van de klant.

16. KLACHTEN

16.1 Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en goederen binnen 2 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Pen to Paper.
16.2 Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al meerdere revisies hebben plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van Pen to Paper.

17. GESCHILBESLECHTING

17.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
17.2 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
17.3 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in een straal van 25 km van het arrondissement waarin Pen to Paper is gevestigd.
17.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Pen to Paper en betrokken derden 12 maanden.